LOCURI DE JOACĂ PENTRU CONSTANȚA

Autor: USR Filiala Județeană Constanța

Pentru că nouă ne pasă de viitorul copiilor nostri, noi, USR Filiala Constanța, am vizitat
și analizat un număr de 65 de locuri de joacă din orașul Constanța. În urma analizei pe care am
facut-o de la nivelul cetateanului, situatia apare dezastruoasă. Un procent foarte mare din totalul
locurilor de joacă sunt un pericol pentru copiii Constanței: au echipamente de joacă
deteriorate, mobilier urban degradat, sol neîntreținut care ascunde obstacole periculoase. Sunt
zone întinse unde nu există locuri de joacă pentru copii, spre exemplu în cartiere precum Palazu
Mare, Palas, Casa de Cultură, Compozitori, Inel I, Viile Noi, Icil, Tomis II, Centru, etc. (vezi
anexa nr. 3). Mai grav este că noul plan de reamenajare și modernizare al locurilor de joacă din
Constanța nu rezolvă decât o mică parte din problema celor existente, nicidecum completarea
acestora în locurile unde nu există. După declarațiile autorităților, în zona de sud a orașului se va
moderniza un singur loc de joacă în 2017 care are o suprafată aproximativă de 100 mp. Din
această zona sudică fac parte cartierele Viile noi, KM 4-5, Km 4, Km 5, Constanța Sud, Faleză
Sud.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SPAŢIILOR DE JOACĂ SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC
AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Capitolul I – Noțiuni generale
Art. 1.
Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte administratorului
şi proprietarului –Primăria Municipiului Constanța și responsabilului cu întreținerea, iar pe de
altă parte, utilizatorilor spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Municipiului
Constanța.
Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:
– Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare
a echipamentelor pentru agrement;
– Prescripţia tehnică PTR 19/2002 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi
instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”, aprobată
prin ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003;
– Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003;
– Ordinul nr.361/2004 pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor
nr. 98/2003;
– Ordinul nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002;
– Ordinul nr.4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002;
-Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei;
-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor, cu modificările și
completările ulterioare;
– Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările
ulterioare;
Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă şi
de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Municipiul Constanța.
Mențiunile făcute în prezentul Regulament se referă la următoarele standarde:
– SR EN 71-8:2004 – Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru
activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;
– SR EN 1176-1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de
securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de
securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/A2:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de
securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/AC:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de
securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-2:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
– SR EN 1176-2:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
– SR EN 1176-3:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
– SR EN 1176-3:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
– SR EN 1176-4:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;

– SR EN 1176-4:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
– SR EN 1176-5:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
– SR EN 1176-5:2002/AC:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe
de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
– SR EN 1176-6:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
– SR EN 1176-6:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
– SR EN 1176-7:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare,
de control, de întreţinere şi de utilizare;
– SR EN ISO 12100-1:2004 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale
de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie;
– SR EN ISO 12100-2:2004 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale
de proiectare;
– SR EN 292-1:1996 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de
proiectare. Partea 1:Terminologie de bază, metodologie;
– SR EN 292-2+A1:1998 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de
proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice;
– SR EN 719:1995 – Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi;
– SR EN 1050:2000 – Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului;

Capitolul II – Definiţii
Art.3
Termenii folosiți în cuprinsul prezentului regulament,
Echipament pentru spaţii de joacăechipament pentru agrement, acţionat exclusiv prin
greutatea sau forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spaţiu de
joacă, temporar ori permanent (art.2, litera b) din H.G. nr.435/2010).
Spaţiu de joacă– perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în care este
instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
Deţinătorul locurilor de joacă– Primăria Municipiului Constanța.
Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spaţiile
de joacă
–operatorul serviciului public de montare şi întreţinere a locurilor de joacă, căruia i s-a
atribuit acest serviciu prin licitaţie publică deschisă, pentru asigurarea funcţionării în parametrii
normali a echipamentelor de joacă.
Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă copiii cu vârstă de până la 7 ani numai cu
însoţitor adult şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.
Certificat de conformitate – document emis de către un organism de certificare
desemnat, prin care se atestă că sunt îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate aplicabile
echipamentului pentru agrement;
Deţinătorul echipamentului pentru agrement – persoana fizică sau juridică ori
autoritatea publică locală ce deţine cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl pune
la dispoziţie consumatorilor;
Administrator – persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracţii
sau un spaţiu de joacă, după caz;
Accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală gravă a
consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacentă echipamentului
pentru agrement;
Incident grav – un eveniment care ar putea da naştere unui accident grav;

Capitolul III – Obligațiile administratorului
Art.4 –
Primăria Municipiului Constanța are obligaţia de a verifica respectarea
prezentului regulament de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, după cum urmează:
(a) Să desemneze prin proceduri legale responsabil/responsabili cu întreținerea locurilor
de joacă;
(b) Să verifice modul de executare a lucrărilor de curăţenie, întreţinere, revizii şi
reparaţii în conformitate cu SR EN 1176-7:2002 – “Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7:
Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare”, pentru fiecare tip de echipament în
parte, de către firmele câştigătoare ale contractelor pe cele 4 zone ale municipiului;
(c) Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă în
condiţii de siguranţă şi securitate;
(d) Să asigure prezenţa prin reprezentanţi din cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri
de Joacă la toate inspecţiile organelor de control;
(e) Să rezolve cu celeritate sesizările cetăţenilor, să întocmească şi să ţină la zi un
registru de evidenţă al acestor sesizări şi reclamaţii cu evidenţierea modului de soluţionare al
acestora;
(f) Să întocmească în funcţie de sesizările primite şi de rezultatele verificărilor
efectuate în teren, până cel târziu în data de 5 a fiecărei luni, “Programul lunar de lucrări”,
respectiv “Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecte grave care
constituie pericole pentru siguranţa consumatorilor;
(g) Să obţină şi să deţină documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru
echipamentele montate şi utilizate în spaţiile de joacă;
(h) Să asigure procurarea de echipamente destinate spaţiilor de joacă numai în condiţiile
respectării legislaţiei în vigoare;
(i) Să informeze beneficiarii în legătură cu denumirea echipamentelor din spaţiile de
joacă, potenţialele pericole, modul adecvat de utilizare şi comportamentul utilizatorilor;
(j) Să propună înlocuirea echipamentelor de joacă care nu mai pot asigura securitatea
consumatorilor (beneficiarilor), din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau
vandalizării;
(k) Să asigure, respectarea ordinii în spaţiile de joacă prin inspecţiile periodice şi să
aplice sancţiuni prin intermediul Poliţiei Locale pentru nerespectarea regulamentului de utilizare
a spaţiilor de joacă;
(l) Să aducă la cunoştinţă beneficiarilor programul de liniște al spaţiilor de joacă, prin
afişaje montate în incinta acestora;
(m)Să asigure montarea de rasteluri de biciclete în proximitatea locurilor de joacă
pentru copii.
(n) Să afișeze numerele de telefon unde se pot face sesizări către Dispeceratul
Primăriei, Poliția Locală și numărul unic de urgență.
Art.5 – Responsabilul cu întreţinerea locurilor de joacă (contractantul, dacă este
cazul) are următoarele obligații:
(a) Să efectueze lucrările de curăţenie, întreţinere, reparaţii şi revizii la locurile de joacă
din zona de care răspund prin contract, conform
„Programului lunar de lucrări”, respectiv
„Programului de lucrări urgente” sau planificărilor întocmite de către personalul
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.
(b) Prestatorul se obligă să formeze pentru fiecare zonă în parte o echipă distinctă,
formată din personal calificat (minim 2 persoane), care să lucreze în regim de permanenţă,
pentru verificarea locurilor de joacă, deservită de un autovehicul, dotat cu necesarul de scule şi
dispozitive,care va avea următoarele atribuţii:
i. verificarea zilnică, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spaţiilor de joacă
amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța, situate în zona aflată în
întreţinere, potrivit contractului, în vederea depistării şi remedierii în regim de
urgenţă a eventualelor defecte constatate şi executării lucrărilor prevăzute în
„Programul de lucrări urgente”, comunicate de către beneficiar;
4
ii. Întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când depistează distrugeri
ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii
necorespunzătoare a acestora.
(c) Să participe la raportarea şi cercetarea eventualelor accidente împreună cu
personalul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța;
(d) Să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecţiunile sesizate şi transmise prin
programul de lucrări urgente;
(e) Să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în
cazul lucrărilor urgente, determinate de necesitatea demontării echipamentelor sau a unor părţi
componente ale acestora, precum de transportul echipamentelor sau părţilor componente la
atelierul specializat(pentru executarea unor reparaţii care nu se pot realiza decât în atelier).
Semnalizarea şi protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului şi aplicarea la vedere a
afişajului „Pericol de accident!”sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;
(f) Să păstreze documentaţia tehnică a echipamentelor de joacă;
(g) Să cunoască legislaţia şi reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă şi
să se asigurede respectarea acestora;
(h) Să fie prezent, prin reprezentant, la toate inspecţiile organelor de îndrumare şi
control;
(i) Prestatorul este direct răspunzător de eventualele accidente survenite ca urmare a
întreţinerii necorespunzătoare a pieselor şi echipamentelor de joacă şi va suporta eventualele
despăgubiri.
Art.6 – Instrucţiuni, reguli şi interdicţii aplicabile beneficiarilor (utilizatorilor)
privind regimul de exploatare a echipamentelor de joacă, amenajate pe domeniul public al
municipiului Constanța
(1) Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală
(cumulată) depăşeşte 54 de kg le este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă pentru copii;
(2) Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind
interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori;
(3) Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi
totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte;
(4) Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia
echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii;
(5) Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă
simptome cumar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc.;
(6) Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul
utilizării echipamentelor de joacă;
(7) Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a
echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans;
(8) Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut,
fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare;
(9) Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în
momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului
leagănului, rotativei sau abalansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora;
(10) Este interzisă deplasarea echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora;
(11) Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparaţii, împrejmuite şi/sau
semnalizate prin“Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”.
Art.7 – Obligaţiile cetăţenilor referitoare la spaţiile de joacă pentru copii
(1) Spaţiile de joacă de pe domeniul public al municipiului Constanța se utilizează
gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii);
(2) Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligaţi să respecte programul de liniște afişat la
intrarea în spaţiul de joacă;
(3) Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a
echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe
echipament sau pe panoul deavertizare/informare;

5
(4) Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă (să nu arunce
gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigări, coji de seminţe, deşeuri
sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.);
(5) Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de convieţuire;
(6) Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost
concepute;
(7) Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor
interzise prin lege, precum posesia sau consumul acestora în perimetrul spaţiului de joacă;
(8) Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu animale de companie;
(9) Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor,
motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă,
excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani,
însoţiţi de părinţi;
(10) Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu
mingea (fotbal, baschet, volei, etc.) în incinta spaţiilor de joacă, cu excepţia celor care sunt
prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri;
(11) Este interzisă incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile
de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;
(12) Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea,
murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de
joacă, a gardului împrejmuitor,a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a
materialului dendro – floricol;
(13) Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc.;
(14) Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu
diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire,
etc.;
(15) Este interzisă utilizarea la un volum necorespunzător a aparaturii audio;
(16) Este interzisă introducerea în incinta spaţiilor de joacă a substanţelor inflamabile,
pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.);
Capitolul IV – Recomandări pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor de
agrement amplasate în spațiile de joacă pentru copii
Art.8 –
În vederea utilizării în condiții de siguranță a echipamentelor de agrement, se
formulează următoarele recomandări:
(a) Accesul în incinta spaţiului de joacă şi utilizarea echipamentelor de joacă de către
copii se va face doar însoţiţi de adulţi;
(b) Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă, se
recomandă utilizarea îmbrăcămintei fără accesorii metalice proeminente;
(c) Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a leagănelor şi echipamentelor de
joacă astfel încât să evite alunecarea/căderea de pe acestea;
(d) Nu se recomandă utilizarea echipamentelor când suprafaţa acestora este umedă sau
acoperită cugheaţă;
(e) Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor la Primăria
Municipiului Constanța.

Capitolul V- Sancţiuni
Art.9 –
Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea
contravențională, dacă fapta comisă nu constituie infracțiune, după cum urmează:
(a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.6, alin.(11), respectiv art.7, alin.(3),
alin.(6), alin.(8) şi alin.(13), constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu
amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei;
(b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.7, alin.(4), alin.(7), alin.(9), alin.(12),
alin.(14),alin.(15) și alin.(16) constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu
amendă cuprinsă între1.000 – 2.000 lei;
(c) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face
menţiunea în procesul verbal de contravenţie, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza

6
devizului lucrărilor dereparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în
conformitate cu prevederile legale;
(d) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor stabilite la punctele 5.1., 5.2., 5.3. şi 5.4 se
realizează de către agenţii de poliţie din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului
Constanța şi personalul din cadrul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
Constanța, împuternicit prin dispoziţie a Primarului.

Capitolul VI – Dispoziții finale
Dispoziţiile prezentului Regulament intră în vigoare la data aducerii lui la cunoştinţă
publică, cuexcepţia dispozițiilor art.9, care intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la
cunoştinţă publică.